Vastuullisuus

GOS Group Oyj ja vastuullisuus

GOS Group tulee raportoimaan vastuullisuudesta tilikaudelta 2023 ensimmäistä kertaa. Vuoden 2023 aikana tulemme luomaan rakenteet ja mittarit, joiden avulla tulevina vuosina seuraamme valitsemiamme vastuullisuustyön painopisteitä. Vastuullisuuspolitiikkamme on GOS Groupin hallituksen hyväksymä ja sen sisältö tarkistetaan vuosittain.

Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme: Asiantuntijuus, Laatu, Yhteistyö ja Välittäminen, jotka olemme tarkemmin avanneet GOS Groupin Code of Conductissa.

GOS Groupin vastuullisuustyö jakautuu kolmeen pääteemaan:

Ympäristövastuu

Oikeudenmukainen työnantaja ja hyvä hallinto

Kestävä sijoittaminen

Hiilijalanjälki

Toteutamme yhtiömme hiilijalanjäljen laskennan vuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 aikana rakennamme kumppanimme kanssa vaatimusten mukaisen ympäristömittariston päästövähennystavoitteineen ja näin osaltamme vähennämme toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia jo lähitulevaisuudessa.

Lisäksi edistämme hiilijalanjälkemme pienentämistä jo kuluvana vuonna seuraavilla toimilla:

  1. Hiilineutraali jätehuolto kaikissa toimipaikoissamme
  2. Työsuhdepolkupyöräedun tarjoaminen vakituiselle henkilöstölle
  3. Ostamme vain uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä

Vältämme turhaa matkustamista ja suosimme vähäpäästöisiä matkustustapoja kuten junaliikennettä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja sosiaaliset vaikutukset

Olemme kaikessa toiminnassamme ehdottoman sitoutuneita ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edellytämme samaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Yhtiössämme vallitsee nollatoleranssi häirinnälle, kiusaamiselle ja syrjinnälle.  Jokaisen työntekijämme tulee tuntea olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi.

Haluamme edistää monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä kannustamme erilaisista taustoista tulevia ja monimuotoisuutta edustavia ihmisiä hakeutumaan yhtiömme palvelukseen. Haluamme tarjota jokaiselle työnhakijalle yhdenvertaiset mahdollisuudet rekrytoitumiseen henkilökohtaisista ominaisuuksista, taustasta tai vakaumuksesta riippumatta.

Työturvallisuus ja oikeudenmukaisuus työpaikalla

Panostamme työturvallisuuteen ja tarjoamme työntekijöillemme turvalliset työtilat ja yksilölliset työ- ja apuvälineet. Työsuojelutoimikuntamme kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee nopeasti ilmi tulevat riskit tai uhat työturvallisuudelle. Päivitämme kaikkien työntekijöiden saatavilla olevaa työsuojelusuunnitelmaa ja työyhteisön kehittämissuunnitelmaa säännöllisesti.

Tarjoamme vakituiselle henkilöstölle lakisääteistä laajemman työterveyshuollon ja panostamme erityisesti työntekijöiden psykososiaaliseen tukeen.

Tasa-arvoinen kohtelu ja kaikkien ihmisten kunnioittaminen ovat meille tärkeitä teemoja. Kiinnitämme erityistä huomiota palkkatasa-arvoon. Samasta työstä tulee saada sama korvaus sukupuolesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Seuraamme jatkuvasti palkkauksemme tasapuolisuutta ja sen kehittymistä sekä mittaamme henkilöstön työtyytyväisyyttä säännöllisin kyselyin.

Haluamme tarjota pysyvyyttä työsuhteissamme. Vuoden 2022 lopussa kaikki työntekijämme olivat vakituisessa työsuhteessa ja tavoitteenamme on, että ihmiset jatkossakin pysyvät ja viihtyvät palveluksessamme pitkään.

Ilmoittajansuojelu

Suhtaudumme vakavasti ilmoittajansuojeluun. Yhtiöllämme on käytössä Whistleblowing-ilmoituskanava väärinkäytöksille. Käsittelemme ja dokumentoimme jokaisen kanavan kautta tulevan ilmoituksen asianmukaisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rahanpesun ja rikollisen toiminnan rahoituksen torjunta

Taloushallinto- ja rahoitusaloja on aina mahdollista yrittää hyödyntää rahanpesurikosten tai rikollisen toiminnan rahoittamisen toteuttamisessa. Torjumme näitä riskejä noudattamalla tiukasti alan lainsäädäntöä sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa.

Käytännön tasolla ylläpidämme ja päivitämme säännöllisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotamme sekä huolehdimme aina sekä asiakkaan että tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisesta. Ylläpidämme jatkuvasti henkilöstömme ammattitaitoa em. riskien tunnistamisessa.

Hyvä hallinto

Haluamme edistää toiminnassamme hyvää hallintotapaa sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Noudatamme Kauppakamariyhdistyksen hallinnointikoodia soveltuvin osin. Panostamme tehokkaaseen sisäiseen tiedonkulkuun sekä osallistamme henkilöstöä mm. palautekanavan, säännöllisten henkilöstöinfojen sekä dynaamisen bonusjärjestelmän avulla.

Kestävä sijoittaminen

Toimimme vaihtoehtorahaston hoitajana oman GOS Private Debt I -rahastomme kautta. Nykyistä suljettua rahastoamme ei enää markkinoida tai myydä myydä sijoittajille, mutta tulevaisuudessa laajentaessamme rahastoliiketoimintaamme, aiomme toimia Sustainable Finance -sääntelyn edellyttämällä Artikla 8 -tasolla, eli tarjota vain sellaisia sijoitustuotteita, jotka edistävät ESG-kestävyystekijöitä. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa kehittää yritystutkimusliiketoimintaamme sitten, että voimme arvioida ja auttaa kehittämään myös kohdeyhtiöidemme ESG-valmiuksia.

Palaa etusivulle »